• Aktuell kurs

  Webbkurs: Kontinuitetsskog i teori och praktik

  Välkommen till en kurs som ger dig grundkunskaper i att bruka skogen hyggesfritt! Efter avslutad kurs kan du genomföra enklare hyggesfria avverkningsplaneringar.

   

  Kursen ges i samarbete mellan Gröna klustret och Plockhugget. Den är uppdelad i två delar som man kan gå separat. Del ett är helt webbaserad och del två hålls utomhus. För att klara del två krävs kunskaper motsvarande vad som ges i del 1.

  Datum och tider

   

  Del ett (WEBB)

  20-22 april 09.00-12.00 plus cirka 1,5 h självstudier per dag

   

  Del två (Utomhus)

  11-13 maj 09.00-17.00

   

  Plats för del 2

  Gröna klustrets konferensgård,

  Nuntorp, Brålanda

   

  Pris

  Del ett 1250 kr exkl moms

  Del två 3 945 kr exkl moms

  Om du anmäler dig till båda delarna vid samma tillfälle ges en rabatt på 300 kronor.

   

  Kursinnehåll

   

  Del ett

  - Naturliga skogstyper, succession och strukturer i skogen.

  - Olika huggningsformer och dess effekter på landskapsbild och skogsekologi.

  - Vad skogsvårdslagen säger om hyggesfritt skogsbruk.

  - Skogsbrukets ekonomi och olika lönsamhetsberäkningar

  - Olika tänkbara målsättningar för markägare

  - Gallring: metodik och effekter

  - Skogsskötselåtgärder/skötselkoncept i relation till skogars ekologiska funktion: Varför hyggesfritt?

   

   

  Del 2

  Dessa tre dagar ger kunskap om olika praktiska skötselåtgärders utformning, beståndsanpassade skötselförslag och stamval och de förutsättningar som olika skogstyper erbjuder. För att tillgodogöra sig denna kursdel behöver man kunskaper som motsvarar upplägget i del ett.

   

  Dag 1

  - Fältstudie i olika skogstyper. Deras koppling till markförhållanden och geografi.

   

  Dag 2

  - Hyggesfria uttag i äldre skog.

  - Praktiska övningar som sammanbinder tidigare teori med praktik.

  - Planering av naturvårdshänsyn.

    

  Dag 3

  - Gallring och skötsel av yngre skog med fokus på hyggesfritt/naturnära skogsbruk.

  - Effekter på trädslagsammansättning och struktur.

  - Praktiska övningar.

   

  Anmälan

  Anmäl dig till del 1 senast 14 april

  till del 2 senast 5 maj

   

  På grund av coronaläget har vi inga krav på läkarintyg vid avbokning denna gång men ber er ändå att meddela oss om ni anmält er men sedan inte kan delta. I gengäld hoppas vi på er förståelse om vi behöver ställa in del två av kursen i ett sent skede.

  Kontinuitetsskogsbruk i teori och praktik

  Våra kurser

  Vad innebär naturnära skogsbruk, hur går man praktiskt tillväga för att ställa om till hyggesfritt och hur påverkar metoden miljön och plånboken?

  Vi erbjuder följande föredrag, vandringar och kurser för företag, organisationer och föreningar.

  Föredrag 1,5 tim

  Vi går igenom grunderna i naturnära skogsbruk. Föredraget innefattar bland annat genomgång av ekologisk grundsyn, ekonomi och skötselstrategier.

  Inspirationsvandring

  Med skogen som klassrum berättar vi om grunderna i naturnära skogsbruk med en genomgång av bland annat ekologisk grundsyn, ekonomi och skötselstrategier.

  Halvdagskurs

  Vad är skog?

  Naturliga vegetationstyper och succession.

  Urskog – naturskog – plantageskog.

   

  Vad kostar det att få ett träd att växa upp?

  Om ekonomi i skogsbruket och faktorer som påverkar skogsbrukarens ekonomi.

   

  Hur fungerar naturnära skogsbruk?

  Forskning, lagstiftning och praktik.

  Heldagskurs

  Vad är skog?

  Naturliga vegetationstyper och succession.

  Urskog – naturskog – plantageskog. Skogsbrukets historia.

   

  Vad kostar det att få ett träd att växa upp?

  Om ekonomi i skogsbruket och faktorer som påverkar skogsbrukarens ekonomi.

   

  Hur fungerar naturnära skogsbruk?

  Forskning, lagstiftning och praktik.

   

  Fältbesök

  Delar av kursen hålls i orörd skog, med tid för

  deltagarnas egna frågor.

 • 2-3-dagarskurs

  Vad är skog?

  Naturliga vegetationstyper och succession.

  Urskog – naturskog – plantageskog. Störningsregimer. Skogsbrukets historia. Skogens olika värden - ekonomiska, ekologiska och sociala.

   

  Lagstiftning och reglering kring skogsbruket

  Skogsvårdslagen, olika former av naturvårdsavtal,

  rätten att bruka sin skog.

   

  Vad kostar det att få ett träd att växa upp?

  Om ekonomi i skogsbruket, Sveriges skogsbruksekonomi, virkesmarknadens aktörer och faktorer som påverkar skogsbrukarens ekonomi.

   

  Plantering, röjning, dikning – behövs det?

  Olika skötselstrategier och avverkningsmetoder. Människans miljöpåverkan på skog och skogens betydelse för att motverka klimatförändringar.

   

  Hur fungerar naturnära skogsbruk?

  Målsättningar, biotopkartering, skötselplan, avverkningsplanering. Identifiering av kulturspår i skog, hänsyn till fornlämningar i skogsbruket. Bedöma olika skogsytors kvaliteter utifrån natur- och kulturvärde respektive virkesproduktion.

   

  Fältbesök

  Delar av kursen hålls i orörd skog och i trakthyggesbrukad skog (gallrings- eller avverkningsmogen). Beroende på kursort och möjligheter erbjuder denna kurs också ett fältbesök i naturnära brukad skog.

  Enveckaskurs

  Vad är skog?

  Naturliga vegetationstyper och succession.

  Urskog – naturskog – plantageskog. Störningsregimer. Skogsbrukets historia. Skogens olika värden - ekonomiska, ekologiska och sociala.

   

  Lagstiftning och reglering kring skogsbruket

  Skogsvårdslagen, olika former av naturvårdsavtal,

  rätten att bruka sin skog.

   

  Vad kostar det att få ett träd att växa upp?

  Sveriges skogsbruksekonomi, virkesmarknadens aktörer och vilka faktorer som påverkar skogsbrukarens ekonomi.

   

  Plantering, röjning, dikning – behövs det?

  Olika skötselstrategier och avverkningsmetoder. Människans miljöpåverkan på skog och skogens betydelse för att motverka klimatförändringar.

   

  Hur fungerar naturnära skogsbruk?

  Målsättningar, biotopkartering, skötselplan, avverkningsplanering. Identifiering av kulturspår i skog och hänsyn till fornlämningar i skogsbruket. Bedöma olika skogsytors kvaliteter utifrån natur- och kulturvärde respektive virkesproduktion.

   

  Fältbesök

  Delar av kursen hålls i orörd skog och trakthyggesbrukad skog (gallrings- eller avverkningsmogen). Beroende på kursort och möjligheter erbjuder denna kurs också ett fältbesök i naturnära brukad skog.

   

  Studiebesök hos skogsentreprenör

   

  Praktiska övningar i avverkningsplanering

  Kontakta oss på info@plockhugget.se eller telefon 0703-86 70 34 för priser, bokningar och förslag på kortare föreläsningar eller specialupplägg av kurser!

  Utbildare

  Martin Jentzen

  Martin är skogsingenjör och utbildad i naturnära skogsbruk för Knut Sturm, förvaltare för Lübecks statskog och verksamhetsledare på Naturwald akademie i Lübeck. Innan Martin började med naturnära skogsbruk jobbade han som virkesinköpare, avverkningsledare och fältinventerare. Han har även kört skotare samt suttit i FSC:s standardkommitté.

  Martin är en van föredragshållare och utbildare som tidigare undervisat på kurser hos bland andra Da Capo Mariestad (filial till Göteborgs och Karlstads universitet), Klarälvdalens folkhögskola, Sommenbygdens folkhögskola, Yrkeshögskolan i Trollhättan (Folkuniversitetet) och Naturskyddsföreningen.

  Kursansvarig och utbildare

  Annevi Sjöberg

  Annevi är utbildad miljöingenjör och har flera års erfarenhet av att anordna kurser inom bland annat permakultur och skogsträdgårdsodling i Stjärnsund, Södra Dalarna.

   

   

  Kursansvarig och utbildare

  Eva-Lotta Hultén

  Eva-Lotta är van kursanordnare, moderator och föredragshållare. Kontakta henne för prisuppgifter, kursupplägg och bokningar.

  eva-lotta@plockhugget.se

  0703-86 70 34